ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ֊ՄԻՆԱՍՅԱՆ (ՔԱՂԱՔԱԳԵՏ֊ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍԸ)

Նկարագրություն

ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ֊ՄԻՆԱՍՅԱՆ (ՔԱՂԱՔԱԳԵՏ֊ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍԸ)

ABSTRACT

ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ֊ՄԻՆԱՍՅԱՆ (ԿՅԱՆՔԸ ԵՎ ԳՈՐԾԸ)

 ABSTRACT

1921 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ
(1920-1930-ԱԿԱՆ ԹԹ.)

ABSTRACT

ԿԱՆԱՅՔ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՈՒՄ

ABSTRACT

1921 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ ՀԱԿԱԲՈԼՇԵՎԻԿՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ABSTRACT

© Copyright 2021 Khachatur Stepanyan. All Rights Reserved.

ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ֊ՄԻՆԱՍՅԱՆ (ՔԱՂԱՔԱԳԵՏ֊ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍԸ)

ABSTRACT

Created with Mobirise site builder